Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('14a2a87f466211c09ece38495d0abaca', '2020-07-03 16:41:56', 1)]

Kontrolní systém Auditcheck


Kontrolní systém AuditCheck umožňuje nepřetržitě automaticky a bez zásahu obsluhy periodicky testovat provozní stav detektoru kovů a výsledek testu porovnat s referenčními hodnotami, získanými při kalibraci. V případě zjištění nepřípustné odchylky výsledku testu je vyhlášen alarm, který signalizuje, že detektor pracuje s jinými provozními parametry než při kalibraci. Tímto způsobem může být např. zjištěn pokles detekční citlivosti. Navíc pouze systém AuditCheck umožňuje praktickou a objektivní kontrolu a testování detektoru kovů v potrubních aplikacích nebo v gravitačních tocích.

system image

Technický popis

Kontrolní systém se skládá z plastové trubice, která prochází skrz snímací hlavici detektoru kovů ve spodním rohu detekčního otvoru. V trubici je umístěn plastový náboj jehož součástí je kovový testovací etalon. Vstup a výstup trubice je opatřen škrtícími ventily a zapojen do pneumatického okruhu. Za normálních okolností je pneumatický okruh nastaven tak, že tlakový vzduch je přiváděn na výstup trubice (bod B) a plastový náboj je přesunut do výchozí pozice - bod A. V případě požadavku na vykonání kontrolního testu (výstupní signál z vyhodnocovací jednotky detektoru kovů) je pneumatický okruh nastaven do stavu, kdy je tlakový vzduch přiváděn na vstup trubice (bod A) a plastový náboj se dává do pohybu směrem k výstupu - bod B. Test je ukončen návratem plastového náboje do výchozí pozice. Rychlost pohybu je možno regulovat pomocí škrtících ventilů a tímto dosáhnout stejné rychlosti pohybu plastového náboje jako rychlosti pohybu produktu procházejícího detektorem kovů. U diskrétních produktů je možné navíc synchronizovat pohyb plastového náboje s pohybem produktu pomocí signálu vstupní fotobuňky (fotoelektrická registrace). V tomto případě pak prochází detektorem plastový náboj s kovovým etalonem současně s produktem.

Princip činnosti

Po nastavení provozních parametrů detektoru kovů pro daný typ produktu se provede spuštění kalibračního testu systému AuditCheck. V průběhu kalibračního testu vyvolá průchod testovacího etalonu určitou odezvu detektoru, která je uložena do paměti a slouží jako referenční hodnota pro další testy. Výsledek kteréhokoliv dalšího testu AuditChecku je porovnán právě s prvotní referenční hodnotou.

Drobné odchylky výsledků, které náleží do uživatelem nastaveného intervalu tolerance, prakticky znamenají drobnou změnu ve výkonu detektoru, např. vlivem malé změny "produkt efektu", zanesení povrchu detekčního otvoru nečistotami a mají za následek vyhlášení varování obsluhy.

Velké odchylky výsledků mimo nastavený interval tolerance prakticky znamenají výraznou změnu ve výkonu detektoru, např. poškozený hardware, neautorizovaný zásah do provozních parametrů a mají za následek vyhlášení alarmu. Vše názorně zobrazuje následující graf:

system image

Monitorování a signalizace i drobných změn ve výkonu detektoru umožňuje obsluze včas provést vhodná opatření a předejít tak možným vážnějším stavům, které by měly za následek např. odstavení detektoru z činnosti a následnou prodlevu ve výrobě, nebo nadměrné vyřazování produktů apod.Výsledky činnosti systému AuditCheck jsou automaticky uchovány v paměti detektoru a zahrnuty do standardního tiskového protokolu.

Shrnutí nejdůležitějších vlastností systému AuditCheck

  • Jednoduchá konstrukce = menší pravděpodobnost poruchy
  • Monitoruje drobné změny ve výkonu detektoru
  • Monitoruje drobné změny v produkt-efektu
  • Snižuje čas testování na minimum
  • Automatická činnost = odpadá nutnost obsluhy
  • Tiskový protokol o činnosti
  • Předcházení závažnějším poruchám detektoru

Systémem AuditCheck je možné vybavit jakýkoliv detektor kovů APEX 500 . Tato jedinečná technologie je patentována firmou Thermo Goring Kerr Ltd. a zcela zásadně mění dosavadní principy testování detektoru kovů.

Stručný úvod do problematiky kontroly provozních parametrů

Z pohledu uživatele je jedním z nejdůležitějších parametrů detektoru kovů jeho citlivost - velikost kovového kontaminantu, který detektor zaregistruje. Nicméně definice citlivosti a její měření je složitější problém, než se všeobecně předpokládá. Následující graf znázorňuje závislost velikosti testovacího etalonu a pravděpodobnost jeho zachycení při 100 průchodech detektorem:

system image  Z grafu jasně vyplývá, že testovací etalony velmi malých velikostí nejsou detektorem téměř vůbec zachyceny (zóna ignorování, zobrazena červeně) a naopak testovací etalony velkých velikostí jsou detektorem zachyceny téměř vždy. (zóna zachycení, zobrazena zeleně). Existuje však ještě jeden interval velikostí testovacích etalonů, které jsou detektorem někdy zachyceny a někdy nezachyceny tzv. zóna nejistoty (v grafu je zobrazena žlutě). Je zřejmé, že v případě klasického standardního testu citlivosti, kdy obsluha vkládá do toku produktu testovací etalon, musí být velikost tohoto etalonu zvolena ze zóny zachycení.
system image  Následující graf zachycuje drobný pokles výkonu detektoru. Došlo k posunu grafu směrem doprava ve směru osy X - bod 50% pravděpodobnosti zachycení referenčního testovacího etalonu se přesunul z relativní velikosti 1 na velikost 1,2. Prakticky to znamená, že došlo k snížení výkonu detektoru o 20%. Z grafu je zřejmé, že standardním ručním testem je zvolený testovací etalon velikosti 1,7 detektorem stále zachycen (byť se sníženou pravděpodobností 95%), avšak obsluha nemá o sníženém výkonu varování. Důvodem je fakt, že manuální ruční test (jakkoli je pečlivě proveden) je pouze kvalitativní test, který prověřuje zda etalon byl zachycen nebo nebyl zachycen detektorem a nebere do úvahy počet opakování testu (kvantitativní test).
system image  Během provozu detektoru může ale nastat situace, kdy je citlivost již značně snížena, viz. následující graf. Došlo opět k posunu grafu směrem doprava ve směru osy X - bod 50% pravděpodobnosti zachycení referenčního testovacího etalonu se přesunul z relativní velikosti 1 na velikost 1.7, což je právě velikost etalonu, kterým obsluha provádí test. Prakticky to znamená, že došlo ke snížení výkonu detektoru o 70%. Je důležité upozornit na skutečnost, že i v tomto případě standardní ruční test citlivosti může podat zavádějící výsledky (testovací etalon 1.7 je zachycen s 50% pravděpodobností) a obsluha nemá stále varování o značně snížené citlivosti. V případě klasického ručního testu by značně snížena citlivost detektoru byla zjištěna až nejméně dvojím opakováním testu

Ke staženíAd controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009